Doprava ZDARMA nad 299 kč při osobním odběru na lékárně. Více informací
Doprava ZDARMA nad 299 kč při osobním odběru na lékárně. Více informací
Kategorie
  Značky
   Produkty
    Blog
     Nenalezeny žádné produkty.

     Ochrana osobních údajů

     Informace o zpracování osobních údajů

     (dále jen „Informace“)

     Tato Informace je vydávána v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“), které je přímo právně závazné i na území České republiky.

     Za osobní údaje jsou dle GDPR považovány veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tj. o Zákazníkovi). Identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „Zákazník“).

     Společnost Alliance Healthcare s.r.o., se sídlem Podle Trati č.p. 624/7, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČ: 14707420, DIČ: CZ14707420 je provozovatelem webových stránek Alphega (dále jen „Webové stránky Alphega“) a zároveň provozovatelem Lékárny U Dráhy, Podle trati 624/7, Praha 10, 108 00 a spolupracuje s nezávislými lékárnami využívajících ochrannou známku Alphega.

     Detailní podmínky koupě zboží jsou uvedeny v příslušných obchodních podmínkách a dostupných na Webových stránkách Alphega.

     Osobní údaje nám Zákazník sděluje v souvislosti s objednávkou námi nabízeného zboží, a to za účelem vyřízení objednávky, tj. za účelem plnění kupní smlouvy.

     Společnost Alliance Healthcare s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů, které pro dále uvedené účely shromažďuje, zpracovává, disponuje s nimi a nese odpovědnost za jejich zpracování.

     Při koupi zboží prostřednictvím Webové stránky Alphega je Zákazník požádán o poskytnutí dále uvedených osobních údajů:

     • Jméno
     • Příjmení
     • Emailová adresa
     • Telefonní číslo
     • Adresa bydliště, město, PSČ / korespondenční adresa

     V souvislosti s návštěvou a užíváním Webových stránek Alphega a využitím internetového obchodu na těchto stránkách o Vás můžeme získat i další osobní údaje, a to zejména:

     • Historie Vašich objednávek
     • Informace o Vašich návštěvách Webových stránek Alphega, resp. o zařízeních, ze kterých jste se k nám připojili, pro statistické účely.

     (dále jen „Osobní údaje“)

     Nad rámec Osobních údajů uvedených výše můžeme o Vás zpracovávat i další údaje, které nám dobrovolně poskytnete, a to zejména při vzájemné komunikaci (telefonické, emailové adresní údaje či jiné osobní údaje) ohledně zodpovídání Vašich dotazů či řešení požadavků.

     Osobní údaje Zákazníka v rozsahu Jméno, Příjmení, Emailová adresa a Telefonní číslo, Adresa bydliště, město, PSČ / korespondenční adresa zpracováváme pro účely uzavření, změny nebo plnění kupní smlouvy včetně doručení zboží. V takovém případě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě právního titulu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, tj. z důvodu plnění smlouvy.

     Osobní údaje Zákazníka v rozsahu Telefonního čísla a E-mailové adresy jsou Zákazníkem sdělovány pro účely podání informace o realizaci kupní smlouvy. Osobní údaje jsou tedy zpracovávány na základě právního titulu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, tj. z důvodu plnění smlouvy.

     Informace o návštěvách Zákazníka a historii objednávek využíváme pro účely: i) vedení obchodní a statistické evidence, ii) vyhodnocení našich služeb a produktů, iii) zlepšení a zkvalitnění našich služeb. Tyto osobní údaje jsou tedy zpracovávány na základě právního titulu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tj. z důvodu oprávněných zájmů naší společnosti Alliance Healthcare s.r.o.

     Osobní údaje Zákazníka v rozsahu Telefonního čísla a Emailové adresy využíváme k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách, a to v souladu s GDPR a zákonem 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, a to buď na základě našeho oprávněného zájmu nebo na základě souhlasu, který nám Zákazník udělil. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit na emailu info@alphega.cz

     V případě, že se Zákazník rozhodne registrovat na Webové stránce Alphega, je požádán o udělení souhlasu se zpracováním Osobních údajů pro účely, pro které je souhlas vyžadován. Tento souhlas nám můžete udělit při registraci na Webových stránkách nebo na základě naší žádosti formou e-mailu.

     Vaše Osobní údaje předáváme tzv. zpracovateli osobních údajů, který dle našeho pokynu a na základě smlouvy uzavřené s námi v souladu s GDPR zpracovává Osobní údaje výlučně pro účely, které vyplývají z této Informace. Zpracovatelem Osobních údajů je smluvní partner správce, a to společnost: K2 atmitec s.r.o. Koksární 1097/7, Přívoz, 702 00 Ostrava – poskytovatel hostingu Webových stránek Alphega. Zákazník bere na vědomí, že správce je oprávněn zde uvedený seznam svých zpracovatelů aktualizovat formou aktualizace této Informace na Webových stránkách Alphega.

     Zákazník je informován o tom, že správce zavedl odpovídající organizační a technická opatření na ochranu Osobních údajů, čímž se zejména rozumí uložení informací na zabezpečených serverech, zabránění neoprávněného přístupu či zveřejnění, proškolení příslušných pracovníků správce. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

     Zákazník je dále informován, že Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro realizaci výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí, pokud platné právní předpisy nestanovují jinak (např. daňové doklady po dobu 10 let).

     Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou i) osob zajišťujících doručení Zákazníkem zakoupeného zboží zásilkovým způsobem ii) osob pověřených vymáháním našich pohledávek právní cestou, kde by důvodem byla ochrana našich práv a oprávněných zájmů. Toto ustanovení neomezuje správce v poskytování Osobních údajů jeho zpracovatelům uvedených v příslušném bodu této Informace.

     Máme možnost shromažďovat informace o nezbytných souborech cookies na koncovém zařízení Zákazníka a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda, které slouží k zajištění stability a bezpečnosti a umožňují správné zobrazování Webové stránky Alphega. U všech dalších souborů cookies budete vždy požádáni na Webové stránce Alphega o udělení souhlasu s jejich užíváním. Cookie jsou soubory nebo informace ukládané ve Vašem počítači během návštěvy webových stránek. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, mohou být použity pro zapamatování, zda jste připojeni či nikoliv. Cookie jsou užitečné, protože umožňují webovým stránkám rozpoznat zařízení uživatele. Bližší informace ZDE .

     Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu stanoveném touto Informací a v souladu s GDPR. Ve vztahu k Osobním údajům má Zákazník jako subjekt údajů dle GDPR následující práva vůči správci:

     • Právo na přístup k Osobním údajům, právo požadovat výpis. K Vaší žádosti Vám sdělíme, zda zpracováváme Vaše Osobní údaje, a pokud ano, tak jaké konkrétní osobní údaje o Vás zpracováváme a umožníme Vám k Vašim Osobním údajům přístup.
     • Právo na opravu Osobních údajů. K Vaší žádosti opravíme či doplníme údaje, které o Vás zpracováváme, jsou-li nepřesné či nekompletní.
     • Právo na výmaz Osobních údajů. V případě Vaší žádosti provedeme výmaz Osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Vašemu požadavku však nebudeme moci v určitých případech vyhovět (např. je-li uchování Vašich Osobních údajů nezbytné pro plnění našich právních povinností či ochraně našich oprávněných zájmů). V případě, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět, budete o tom vyrozuměni s uvedením důvodu, proč nebylo možné Vaší žádosti vyhovět.
     • Právo na omezení zpracování Osobních údajů. K Vaší žádosti a dle Vašeho požadavku provedeme omezení zpracovávání Vašich Osobních údajů (např. do doby vyřízení Vašich námitek proti zpracování či vyřešení podané stížnosti).
     • Právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti způsobu, jakým Vaše Osobní údaje zpracováváme. Naše společnost v takovém případě posoudí důvodnost Vašich námitek, sdělí Vám výsledek takového posouzení a dle výsledných zjištění provede případně potřebná opatření.
     • Právo na přenositelnost Osobních údajů. K Vaší žádosti provedeme předání Osobních údajů, které o Vás zpracováváme, jinému Vámi vybranému správci.
     • Právo svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoliv odvolat. Udělení souhlasu se zpracováním je vždy dobrovolné a z naší strany Vám bude srozumitelně a transparentně sděleno, za jakým účelem nám Osobní údaje poskytujete. Souhlas s takovým zpracováním budete oprávněni kdykoli odvolat.
     • Právo podat stížnost o dozorového orgánu. Domníváte-li se, že Vaše Osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad). Úřad je dozorovým orgánem pro oblast ochrany osobních údajů. Úřad lze kontaktovat na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice či na jiných kontaktech uvedených na webových stránkách Úřadu: https://www.uoou.cz/

     Vezměte prosím na vědomí, že tato práva lze v každém případě uplatnit pouze za podmínek a s omezeními, která vyplývají z obecně platných právních předpisů, zejména pak z Nařízení.

     V případě zjevně nedůvodných či opakovaných žádostí si vyhrazujeme právo požadovat za provedení nezbytných úkonů k realizaci Vašeho práva přiměřený poplatek, příp. jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu budete eventuálně naší Společností informováni.

     Osobní údaje nejsou předmětem automatického individuálního rozhodování ve smyslu GDPR.

     V případě jakýchkoli dotazů či jiných Vašich požadavků v souvislosti s ochranou či zpracováním Osobních údajů nás můžete kontaktovat na následujících kontaktech:

     • na adrese našeho sídla Podle trati 624/7, 108 00 Praha 10 – Malešice,
     • na emailové adrese info@alphega.cz, nebo
     • na telefonním čísle 296 567 121

     Tato Informace nabývají účinnosti dnem 1.4.2022. Vyhrazujeme si právo tuto Informaci kdykoli v případě potřeby upravit či ji nahradit jinými pravidly.

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík
     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později