Doručení do lékárny zdarma při objednávce nad 299Kč. Více informací
Doručení do lékárny zdarma při objednávce nad 299Kč. Více informací
Kategorie
  Značky
   Produkty
    Blog
     Nenalezeny žádné produkty.

     Obchodní podmínky

     I. Definice

     Prodávajícím je společnost Alliance Healthcare s.r.o., se sídlem Podle Trati č.p. 624/7, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČ:14707420, DIČ: CZ CZ14707420, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87837 (dále jen „Prodávající“ nebo „Provozovatel“), která je provozovatelem Internetového obchodu a lékárny, jejíž kontaktní údaje jsou:

     Lékárna U Dráhy

     Podle trati 624/7, Praha 10, 108 00 Vedoucí lékárník: Mgr. Lucia Kulichová

     Tel. +420 296 567 121, email: info@alphega.cz

     (dále jen „Lékárna“)

     Internetovým obchodem se rozumí internetový obchod provozovaný na webové adrese www.alphega.cz. Internetový obchod není on-line tržištěm dle platných právních předpisů.

     OP se rozumí tyto obchodní podmínky prodávajícího.

     Kupujícím se rozumí fyzická osoba starší 18let, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, tzn. spotřebitel.

     Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

     Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

     Objednávkou se rozumí učinění nabídky na uzavření Kupní smlouvy způsobem uvedeným v těchto OP prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře v uživatelském rozhraní internetového obchodu a odeslání takové nabídky prodávajícímu, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy.

     Kupní smlouvou se rozumí smlouva na dodání zboží uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím za podmínek uvedených v těchto OP na základě objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím internetového obchodu.

     Léčivem se rozumí léčivé přípravky registrované v souladu a za podmínek dle platných právních předpisů.

     Zbožím se rozumí zboží inzerované k prodeji prostřednictvím Internetového obchodu, přičemž se jedná například o

     i) Léčiva, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci dle platných právních předpisů není vázán na lékařský předpis,
     ii) zdravotnické prostředky, jejichž výdej není vázán na poukaz,
     iii) potravinové doplňky,
     iv) kosmetiku a
     v) další sortiment.

     GDPR se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

     Odběrným místem se rozumí lékárna.

     II. Úvodní ustanovení a předsmluvní informace

     Tyto OP jsou vydány v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele a upravují smluvní práva a povinnosti smluvních stran, tj. prodávajícího a kupujícího, vzniklých na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu prodávajícího.

     V případě jakýchkoliv rozdílů mezi OP a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost ustanovení kupní smlouvy s tím, že OP tvoří její nedílnou součást. OP se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy v okamžiku, kdy kupující v uživatelském rozhraní Internetového obchodu potvrdí, že se s těmito OP souhlasí; bez potvrzení o souhlasu s OP nebude kupujícímu umožněno objednávku odeslat. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

     Kupující bere na vědomí, že součástí kupní smlouvy se stanou OP ve znění platném a účinném v den odeslání objednávky prodávajícímu s tím, že aktuální znění OP bude doručeno kupujícímu vždy společně s potvrzením o přijetí objednávky/uzavření kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn znění OP jednostranně měnit či doplňovat; jakýmikoliv změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího závazného znění OP.

     Internetový obchod je prodávajícím zřízen za účelem umožnění zadávaní objednávek kupujícími, kteří jsou spotřebiteli. Prodávající si tedy vyhrazuje právo zrušit objednávku (od kupní smlouvy odstoupit) v případě, že osoba, která objednávku učinila, s ohledem na jí udávané údaje (např. identifikuje-li se taková osoba zadáním IČO) nevystupuje v postavení spotřebitele.

     Prodávající informuje kupujícího, že nepoužívá při prodeji zboží prostřednictvím Internetového obchodu žádné chatboty a ani neprodává žádný digitální obsah či zboží s tímto obsahem.

     Prodávající sděluje kupujícímu vždy v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy nebo před tím, než kupující učiní závaznou objednávku zboží, veškeré příslušné informace, na jejichž poskytnutí má kupující nárok, a to přímo na stránkách internetového obchodu či v těchto OP, a tedy 

     i) údaje o hlavních vlastnostech a povaze zboží nebo poskytované služby (uvedeno přímo u každého nabízeného zboží a jeho specifikace),
     ii) údaje o identifikaci prodávajícího (v článku I. Definice těchto OP) ,
     iii) údaje o adrese sídla, telefonního čísla a adrese pro doručování elektronické pošty prodávajícího (v článku I. Definice těchto OP),
     iv) údaje o adrese provozovny prodávajícího (v článku I. Definice těchto OP),
     v) údaje o celkové ceně zboží a nákladech na jeho dodání (uvedeno v objednávce u každého zboží a objednávaných služeb před jejich objednáním a ve webovém rozhraní Internetového obchodu),
     v) údaje o platbě, způsobu a času dodání zboží a pravidla pro řešení reklamací a stížností (uvedeno v článku V. Platební podmínky těchto OP),
     vi) údaje o podmínkách, lhůtách a postupu pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy a kdy právo kupujícího na odstoupení zaniká (uvedeno v článku IV. Uzavření Kupní smlouvy, článku V. Platební podmínky, článku
     VI. Dodání a článku VII. Odstoupení od Kupní smlouvy u bezvadného zboží těchto OP),
     vii) údaj o tom, že v případě odstoupení od Kupní smlouvy ponese Kupující náklady spojené s vrácením Zboží (uvedeno v článku VII. Odstoupení od kupní smlouvy u bezvadného zboží těchto OP),
     viii) údaje o existenci práv z vadného plnění, záruce za jakost a jejich podmínkách (uvedeno v článku IX. Odpovědnost za vady těchto OP),
      ix) údaje o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru (uvedeno v článku X. Kontrolní orgány a článku XI. Závěrečná ustanovení těchto OP).

     Prodávající dále kupujícího informuje, že:

     a) nepřizpůsobuje ceny zboží osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování

     b) náklady na prostředky komunikace na dálku s internetovým obchodem se neliší od základních/standardních sazeb s tím, že telefonickou komunikaci je možno provádět kupujícími zdarma na telefonní linku prodávajícího uváděnou v těchto OP, eventuelně jinou telefonní linku uvedenou přímo ve webovém rozhraní Internetového obchodu,

     c) neuzavírá s kupujícími kupní smlouvy po telefonu,

     d) vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je umístěn na internetovém obchodě v části/sekci /odstoupeni-od-kupní-smlouvy

     e) zboží může být vždy vráceno obvyklou poštovní cestou, a tedy neuvádí konkrétní výši nákladů spojených s vrácením zboží.

     f) Kupující není povinen zaplatit zálohu či obdobnou platu při nákupu zboží dle těchto OP.

     III. Předmět Kupní smlouvy

     Předmětem kupní smlouvy je zásilkový prodej zboží. Prostřednictvím internetového obchodu nelze zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky a léčiva, která mohou být vydávána bez receptu s omezením a zdravotnické prostředky vydávané na poukaz.

     Webové rozhraní internetového obchodu provozovaného prodávajícím obsahuje přehled zboží, které je nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení zejména následujících informací:

     • název a specifikace zboží dle jeho povahy,

     • fotografie zboží,

     • cena zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků,

     • náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen „dopravné“), a

     • povinné informace dle zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech ve znění pozdějších předpisů, pokud se jedná o léčiva.

     Fotografie zboží mají pouze ilustrační charakter a text (popis) uvedený u zboží bude zpravidla obsahovat pouze přehled nejpodstatnějších informací, které však nemusí být zcela přesné; u léčiv je rozhodující text, který je uveden v příbalovém letáku a u zdravotnických prostředků je rozhodující text uvedený v návodu k použití.

     Prodávající si vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží v libovolném barevném provedení, nelze-li u konkrétního typu zboží jeho barevné provedení považovat za podstatnou charakteristiku jeho provedení.

     Informace o dopravném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno do místa v České republice. Dodání zboží je možno zajistit pouze na území České republiky. Dopravné není účtováno v případně osobního odběru zboží na odběrném místě v jeho otevírací době. Dopravné nemusí být rovněž účtováno v případě, že objednávka kupujícího dosáhne prodávajícím minimální stanovené hodnoty, při které prodávající nabízí dodání zdarma/na náklady prodávajícího; tato informace je uvedena ve webovém rozhraní Internetové obchodu.

     Ceny v internetovém obchodu se mohou lišit od cen zboží v nezávislých lékárnách využívající ochrannou známku Alphega (dále jen „Alphega lékárny“).

     Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží nabízeného v Internetovém obchodě platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

     IV. Uzavření Kupní smlouvy

     Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena v okamžiku odeslání objednávky kupujícím po vyplnění veškerých povinných údajů v objednávkovém formuláři Internetového obchodu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Kupujíí tímto způsobem bez výhrad přijímá veškerá ustanovení předsmluvních informací/těchto OP ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky, jakož i cenu zboží uvedenou na Internetovém obchodu vč. nákladů na dodání zboží, jež budou kupujícímu před závazným objednáním zboží transparentně sděleny.

     Než kupující závazně potvrdí (odešle) objednávku, má kupující právo měnit všechny údaje, které do objednávky vložil, včetně požadovaného plnění, volby způsobu dopravy a způsobu úhrady.

     Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za pravdivé, přesné a úplné.

     Uzavření kupní smlouvy prodávající potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný e-mail, jehož přílohu bude tvořit aktuálně platné znění těchto OP.

     Prodávající je oprávněn v návaznosti na druh objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, dopravné) dle svého uvážení ověřit objednávku u kupujícího, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v objednávce s výzvou, aby kupující objednávku dodatečně potvrdil. Kupující je v takovém případě povinen objednávku potvrdit, a to ve lhůtě požadované prodávajícím. Na skutečnost, že je nutné na tuto výzvu reagovat a o následcích nevyhovění tomuto požadavku prodávajícího, bude prodávající kupujícího ve výzvě informovat. Pokud kupující objednávku k výzvě prodávající nepotvrdí nebo ji odmítne požadovaným způsobem potvrdit, je prodávající oprávněn objednávku zrušit (od kupní smlouvy odstoupit).

     Objedná-li kupující zboží, které již prodávající neprodává nebo zjistí-li prodávající, že objednané zboží nebude možné doručit ve lhůtě původně avizované, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu informovat kupujícího na e-mailovou adresu nebo telefonický kontakt uvedený v objednávce a domluvit se s ním na dalším postupu. Pokud nedojde k dohodě, prodávající může objednávku zrušit (od kupní smlouvy odstoupit).

     Prodávající si dále vyhrazuje právo objednávku zrušit (od kupní smlouvy odstoupit) v případě, že

     a) dojde k vyčerpání zásob objednaného zboží,

     b) objednávka byla učiněna v souvislosti se zjevnou chybou týkající se ceny, popisu či fotografie zboží v katalogu uvedeném ve webovém rozhraní internetového obchodu,

     c) prodávající získá důvodné podezření, že kupující není spotřebitelem nebo má v úmyslu zboží dále přeprodávat třetím osobám,

     d) kupující již v minulosti učinil u prodávajícího objednávku a následně objednané zboží nepřevzal nebo se v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou dopustil jejího podstatného porušení,

     e) při používání internetového obchodu postupoval v rozporu s podmínkami jejich užití či právními předpisy,

     f) kupující uvede ve své objednávce emailovou adresu, na kterou nelze odeslat informační email o přijetí objednávky a kupujícího není možné kontaktovat ani na telefonním čísle uvedeném v objednávce, a

     g) jedná-li se o léčivo, tak rovněž v případě podezření na zneužití takového zboží.

     Prodávající má v takovém případě povinnost o zrušení objednávky kupujícího bez zbytečného odkladu informovat emailem nebo telefonicky, je-li to možné, příp. s ním domluvit další postup.

     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) nese v plném rozsahu kupující s tím, že tyto náklady se neliší od základních/standardních sazeb a telefonní linka prodávajícího je provozována pro kupující zdarma/na náklady prodávajícího.

     Před uhrazením kupní ceny zboží a dodáním zboží má kupující právo stornovat objednávku, a to buď emailem, nebo telefonicky či jiným jednoznačným způsobem.

     V. Platební podmínky

     Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Do celkové ceny bude zpravidla připočteno dopravné ve výši dle způsobu dopravy, který kupující pro doručení zboží zvolí z nabídky internetového obchodu.

     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu zejména následujícími způsoby:

     a) aktuálně není umožněno v hotovosti v lékárně prodávajícího ;

     b) v hotovosti dobírkou tam, kde prodávající umožňuje dopravu zboží prostřednictvím smluvního přepravce;

     c) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému; nebo

     d) bezhotovostně platební kartou online.

     Podrobné platební podmínky jsou popsány v Internetovém obchodě v sekci „Doprava a platba“. Platební možnosti ve vztahu ke konkrétní objednávce kupujícího budou kupujícímu nabídnuty v rámci webového rozhraní Internetového obchodu při přípravě jeho objednávky.

     Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je splatnost kupní ceny a sjednaných souvisejících nákladů:

     a) u zboží na dobírku okamžikem převzetí zboží kupujícím,

     b) u bezhotovostní platby do 48 hodin ode dne odeslání objednávky dle čl. IV. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy kupní cena není připsána v této lhůtě na jeho účet. V případě platby bezhotovostním převodem se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla připsána na bankovní účet prodávajícího.

     Prodávající vystaví po uzavření kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Faktura obsahuje zejména označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu kusů zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, DPH, datum splatnosti kupní ceny, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol, výši ceny za dopravu, je-li sjednána, a další náklady. Faktura je kupujícímu zaslána elektronicky na email, nejpozději do 1 dne po odeslání zboží.

     VI. Dodání

     Podmínky dopravy a s tím spojené náklady jsou popsány v internetovém obchodě v sekci „Doprava a platba“.

     Způsob doručení zboží ve vztahu ke konkrétní objednávce si volí kupující z možností uvedených ve webovém rozhraní internetového obchodu.

     Léčiva budou odeslána kupujícímu zpravidla nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat.

     U ostatního zboží neuvedeného v předchozím odstavci platí v případě, že:

     a) zboží je skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení zpravidla do 2 pracovních dní od přijetí objednávky; 

     nebo

     b) u zboží, které není skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení zpravidla ve lhůtě dostupnosti uvedené u daného zboží od přijetí objednávky. Není-li předmětem koupě léčivo nebo není jako způsob platby dohodnuta úhradu dobírkou při předání zboží, odešle prodávající kupujícímu zboží zpravidla až poté, co je kupní cena v plné výši připsána na účet prodávajícího (prodávající je oprávněn pozdržet dodání zboží do úhrady kupní ceny v plné výši). Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající je povinen odeslat zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu od úhrady kupní ceny v plné výši kupujícím.

     Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost při přepravě, doručování a dodání zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici k převzetí zboží. Případné náklady, které prodávajícímu vzniknou v důsledku porušení těchto povinností kupujícím (např. opakované dodání, jiný způsob doručení, než byl uveden v objednávce, uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce), nese kupující.

     Je-li prodávající povinen dodat Zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít veškeré zboží při jeho dodání. Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy prodávajícího.

     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen překontrolovat zboží, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud je obal porušen, nemusí kupující zboží převzít za předpokladu, že porušení se jeví jako neoprávněné vniknutí do zásilky, a sepíše s přepravcem nebo předávajícím zápis o stavu zboží. Podpisem dodacího listu či jiného dokladu bez uvedení výhrad či škod kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

     Za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb bere kupující na vědomí, že informace o obsahu Objednávky mohou být dostupné příslušné Alphega lékárně, kterou si Kupující zvolil pro účely vyzvednutí zboží.

     Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně souvisejících nákladů (DPH, doprava apod.) nebo jeho převzetím, dle toho, co nastane později, není-li ujednáno jinak. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu.

     VII. Odstoupení od Kupní smlouvy u bezvadného Zboží

     V souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, i když obdržené zboží nemá vady. V případě, že na základě kupní smlouvy je dodáváno několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí, platí lhůta na vrácení 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží, příp. poslední část dodávaného zboží po částech.

     Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem či využít vzor odstoupení od kupní smlouvy dostupný v sekci „/odstoupeni-od-kupni-smlouvy“ Internetovém obchodu). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího na adrese:

      Lékárna U Dráhy, Podle Trati 624/7, Praha 10, 108 00 nebo na emailové adrese info@alphega.cz či jiným jednoznačným způsobem.

     V případě obdržení odstoupení od kupní smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude prodávající zpravidla kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.

     V případě odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že kupující, není-li s prodávajícím dohodnuto jinak, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, Zboží vrátit prodávajícímu poštovní přepravou na adresu:

     Lékárna U Dráhy, Podle trati 624/7, Praha 10, 108 00.

     Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující odešle prostřednictvím pošty prodávajícímu zboží zpět před jejím uplynutím. Alphega lékárny, jejichž seznam je uveden na webových stránkách wwww.alphega.cz zboží vrácené na základě odstoupení od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím dle tohoto článku nepřijímají.

     Zboží, které bude kupující vracet poštovní přepravou prodávajícímu v návaznosti na odstoupení, je nutné vždy vracet v původním neporušeném obalu (vyjma porušení nezbytného pro provedení kontroly zboží), Zboží nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené a kompletní (včetně případného příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Se zbožím zašle Kupující kopii dokladu o koupi či jiným způsobem prokáže zakoupení zboží u prodávajícího.

     Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a tedy náklady na poštovní přepravu vraceného zboží kupujícím zpět prodávajícímu. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů v rozsahu dle platných právních předpisů.

     Ve lhůtě 14 dnů od obdržení vraceného zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a dojde tak ke snížení hodnoty zboží, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, pokud ke snížení hodnoty Zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než bylo nutné pro seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny; o provedení započtení, důvodu započtení a způsobu výpočtu částky k započtení bude prodávající kupujícího informovat.

     Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy dle těchto OP, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, zpravidla do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to zpravidla stejným způsobem, jakým byla kupní cena uhrazena. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu Kupující zboží předá a dojde k posouzení bezvadnosti tohoto zboží způsobem definovaným výše v těchto OP.

     Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy na dodávku zboží, které netrpí vadami, nelze odstoupit zejména v následujících případech:

     a) předmětem koupě bylo zboží podléhající rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, a

     b) předmětem koupě bylo zboží v zapečetěném/zavřeném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.

     Kupující dále nemá nárok na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek podle tohoto článku OP, pokud jde o smlouvu, na základě, které prodávající kupujícímu prodá a předá léčiva, zdravotnické prostředky a/nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.

     Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány reklamní předměty, kterými se rozumí produkty přibalené ke zboží i produkty poskytnuté kupujícímu navíc k nakoupenému zboží zdarma (dále jen „dar“), je taková darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru platnosti a účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i příslušný poskytnutý dar.

     VIII. Informační služba, hlášení nežádoucích účinků

     Prodávající poskytuje v souladu s právními předpisy informační službu poskytovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu. Tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčiv a o vadách v jakosti léčiv dle platných právních předpisů. V případě podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčiva prodávající doporučuje kupujícímu toto podezření ohlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Kontakty na informační službu prodávajícího jsou uvedeny ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Hovorné je účtováno dle platného ceníku operátora kupujícího.

     Kupujícímu se u léčiv doporučuje pečlivě číst příbalové informace a seznámit se se způsobem užívání daného léčiva. 

     Informační službu poskytuje prodávající v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle : 296 567 121

     IX. Odpovědnost za vady

     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

     Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

     a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

     b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

     c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

     d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

     Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví u zboží v době dvou let (24 měsíců) od převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku (12 měsíců) od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné při převzetí.

     Je-li na prodávaném zboží, obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží použít, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za jakost).

     Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad nebo opravu zboží; Prodávající je oprávněn provést odstranění vady jiným způsobem, než zvolil kupující, je-li kupujícím zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající je oprávněn odmítnout odstranění vady, je-li její odstranění nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu věci, kterou by mělo zboží bez vady; o těchto skutečnostech bude prodávající kupujícího informovat. Pokud se vada týká jen části zboží, může kupující požadovat jen dodání takové nové části zboží.

     Právo na dodání nového zboží nebo jeho části má kupující dále v případě výskytu neodstranitelné vady nebo vady odstranitelné, která se na zboží vyskytla opakovaně po opravě zboží nebo v případě výskytu většího množství vad. Za těchto podmínek je kupující rovněž oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy, může po prodávajícím požadovat rovněž přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

     Zjistí-li kupující vady zboží, uplatní tyto bez zbytečného odkladu po zjištění vad u prodávajícího jedním z následujících způsobů:

     a) elektronicky na e-mail reklamace@alphega.cz,

     b) telefonicky na 296 567 121 (Po-Pá od 9:00 do 15:00),

     c) písemně dopisem zaslaným na adresu Alliance Healthcare s.r.o. , Podle trati 624/7, Praha 10, 108 00 (Lékárna U Dráhy), a osobně v lékárně.

     Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, již při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu zboží, která se ukáže jako neodstranitelná. Neodstraní-li prodávající vadu ve lhůtě 30 dní od oznámení vady či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Kupující při uplatnění práva z vadného plnění uvede své

     jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží či to, jak se vada projevuje, a je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího.

     Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u věci prodávané za nižší cenu s ohledem na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití zboží, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

     Při vracení zboží prostřednictvím třetí osoby (zpravidla dopravce) je nutné toto zboží vždy řádně zabalit, aby v důsledku přepravy nedošlo k jeho poškození. Při poškození zboží při přepravě zpět Prodávajícímu nemusí být reklamace / odstoupení od kupní smlouvy uznáno v plné výši.

     O přijetí reklamace bude kupujícímu elektronicky zasláno potvrzení. V případě osobní reklamace v lékárně bude sepsán protokol o uplatnění reklamace.

     O vyřízení reklamace je kupující informován elektronicky, telefonicky nebo písemně, a to ve lhůtě do 30 dnů od jejího přijetí, nedohodne-li se s kupujícím jinak.

     V případě vyřízení reklamace formou dodání nového zboží je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží původně dodané.

     Kupující bere na vědomí, že v případě dodání nového zboží na místo vadného kusu neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta k uplatnění práva z vadného plnění tak skončí uplynutím 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží, které bylo předmětem reklamace.

     V případě reklamace léčivých přípravků zajišťuje prodávající reklamaci takovým způsobem, aby na straně kupujícího nevznikly náklady spojené s vrácením léčivého přípravku (dopravné a balné). V případě zaslání přípravku k reklamaci poštou bude prodávající náklady na poštovné kupujícímu kompenzovat. Před uplatněním reklamace formou odeslání léčiva je doporučeno nejprve kontaktovat prodávajícího na elektronické adrese a domluvit si průběh reklamace tak, aby byly minimalizovány náklady na obou stranách, když zejména v případě léčiv nemusí prodávající zaslání přípravku pro reklamaci vyžadovat.

     X. Kontrolní orgány

     Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností prodávajícího, pokud jde o výdej léčiv a zdravotnických prostředků, je:

     Státní ústav pro kontrolu léčiv

     Adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 Tel: +420 272 185 111 e-mail: posta@sukl.cz www: http://www.sukl.cz

     Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování Internetového obchodu, je prodávající.

     Dalšími kontrolními orgány jsou:

     - příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského podnikání,

     - Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,

     - Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele, a

     - Státní zemědělská a potravinářská inspekce v oblasti potravin a souvisejícího Zboží.

     - Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, https://www.uskvbl.cz/

     Kupující je oprávněn se se svými stížnostmi obrátit na výše uvedené orgány dohledu a státního dozoru.

     XI. Závěrečná ustanovení

     Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se ve věcech neupravených těmito OP řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

     Prodávající je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze Zákona o léčivech, Zákona o ochraně spotřebitele, Zákona o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují.

     Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto OP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů), nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

     Kupující provedením objednávky prohlašuje a zavazuje se, že zboží kupuje pro sebe a nebude zboží dále prodávat třetím osobám. V případě, že se toto prohlášení kupujícího ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se kupující nahradit prodávajícímu v plné výši veškeré výdaje, náklady a škody, které prodávajícímu v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených prodávajícímu příslušnými dozorovými orgány, včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na související právní či jiné odborné poradenství a posudky.

     Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy reklamace@alphega.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

     Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti kupujícího, má kupující vždy mimo jiné právo obrátit se s žádostí o mimosoudní řešení sporu na Českou obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

     Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím z kupní smlouvy lze řešit mimosoudním způsobem podle Zákona na ochranu spotřebitele, není-li předmětem plnění dle kupní smlouvy prodej a výdej léčiva a zdravotnických prostředků.

     Prodávající za účelem vyřízení objednávky a plnění uzavřené kupní smlouvy zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu označeném informace o zpracování osobních údajů v internetovém obchodě Alphega, který je dostupný na stránkách www.alphega.cz.

     Podle Zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu fakturu. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

     V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto OP.

     Tyto OP jsou účinné od 1. 12. 2022.

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Zobrazit košík
     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později